תקנון

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

מדעטק שומר את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ובהתאם לצורך.

רכישת כרטיסים תיעשה באמצעות כרטיס אשראי שהינו בבעלות הרוכש ושיש לו אישור והרשאה להשתמש בו.

במקביל לרכישת כרטיס הכניסה, בכל אמצעי בו ייבחר הלקוח (ועד/סוכן/אתר או קופות מדעטק), נדרש הקונה להזמין כרטיס לתאריך ולשעה נקובה. לא תתאפשר כניסת לקוח באמצעות כרטיס שנרכש באחד הוועדים ללא כרטיס נלווה של מדעטק המתוזמן ליום ולשעה.

במקרה של ביטול אירוע ע״י המוזיאון, יזוכה הרוכש במלוא כספו באמצעות אמצעי התשלום איתו ביצע את ההזמנה.

במקרה בו מעוניין הרוכש לבטל את הכרטיסים שרכש יהיה זכאי להחזר כספי רק אם נותרו יותר מ-48 שעות עד למועד הנקוב בכרטיס ליום נקוב. אם נותרו פחות מ 48 שעות עד למועד האירוע כפי שנקוב על הכרטיס יוכל הרוכש לבקש שינוי מועד אבל לא יוכל לקבל החזר כספי כלל. אם עבר המועד הנקוב על הכרטיס לא יקבל הרוכש החזר כספי וגם לא יתאפשר לו לשנות את המועד.

בעת השימוש באתר מדעטק (להלן: ״האתר״) ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול מדעטק, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר כאן.

״מידע אישי״ משמעו כל מידע הנמסר לנו על ידיך או הנאסף על ידינו במהלך גלישתך באתר וכתוצאה ממנה, לרבות מידע שבאמצעותו ניתן לזהות אותך, ובכלל זה, שם פרטי ומשפחה, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דוא״ל, תאריכי לידה, כרטיסים ומנויים שרכשת, פעילויות אליהן נרשמת, תרומות שאותן תרמת, תכנים בהם התעניינת, תכתובות ו/או שיחות טלפון מול מדעטק וכיו״ב.

אינך מחויב למסור את המידע האישי ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אתה מאשר, שידוע לך שללא מסירת המידע האישי יתכן כי מדעטק לא יוכל להציע לך את שירותיו ו/או לא תוכל לעשות שימוש בכל השירותים המוצעים.

היה ותמסור מידע אישי אודות צדדים שלישיים כלשהם, אתה מתחייב כי יש בידיך את כל ההסכמות הנדרשות מאותם צדדים שלשיים למסירת פרטיהם והמידע האישי אודותיהם למדעטק ולשימושים שנעשה במידע בהתאם למפורט להלן.

המידע שייאסף אודותיך יישמר במאגר המידע של מדעטק (להלן: ״המאגר״) ובאחריותו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי מדעטק, מעידים כי מידע אודותיך יישמר וינוהל במאגר המידע כאמור.

המידע האישי אודותיך יישר במאגר למטרות הבאות: כדי לאפשר לך להשתמש באתר, ובתכנים הכלולים בו; על-מנת להעניק לך שירותים שונים, בהתאם לאופי וסוג ההתקשרות בינך לבין מדעטק, לרבות משלוח טפסים, משוב באמצעות סקרים, עלוני מידע, וכן לצורך קבלת התראות ועדכונים; ליצירת קשר לצורך מתן השירותים ו/או לקיום הוראה אחרת על פי דין ו/או למתן מענה בבקשות ו/או בתלונות; לפנות אליך בהצעות שיווקיות ובפרסומים שונים בין היתר בניוזלטר ובדיוור ישיר; על מנת למלא אחר דרישות כל דין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנחנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור השירותים והיישומים המוצעים באתר ו/או במדעטק; התאמה של התכנים, שירותים ופרסומות; מחקר סטטיסטי לגבי אופן השימוש בשירותים ובתכנים המוצעים ע״י מדעטק.

הנך מסכים בזאת שהמידע האישי שלך יעובד על ידינו ו/או ע״י מי מטעמנו, וזאת למטרות שלשמן התבקש המידע כמפורט כאן. הנך מאשר בזאת, כי עיבוד המידע האישי שלך אינו נוגד את הדין החל עליך והנך מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר ו/או מדעטק ככל ושירותים אלה מפרים כל חקיקה רלוונטית החלה עליך ו/או על מידע אישי בקשר אליך.

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את מידע האישי אודותיך, בלא הסכמתך, אלא ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים, מוצרים ותכנים, לרבות לצרכים תפעוליים, לוגיסטיים, אחסון, אבטחת מידע, התאמת תכני פרסום ושיווק וכיו״ב ו/או אם נדרש לעשות כן על פי דין. הנך מסכים לכך שנהיה רשאים להעביר את המידע האישי אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע האישי מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על המידע הקבועה בדין הישראלי.

בכפוף לקבלת הסכמתך לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירודים), התשמ״ב – 1982, נהיה רשאים לשלוח אליך, מעת לעת, פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים וכו׳ (להלן: ״דיוור שיווקי״), בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או SMS. אם הנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי, בכל עת, להודיע לנו על כך בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירתך. מובהר, כי נהיה רשאים לשלוח לך דיוור שיווקי על סמך תוצרי עיבוד ואפיון המידע האישי שלך שנמסר לנו על ידך ו/או מידע שנאסף אודות פעילותך באתר ו/או מביקורך במוזיאון מדעטק ו/או מידע האגור במערכות מדעטק, וזאת על מנת להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשויים לעניין אותך.

אתר זה עושה שימוש בקבצי ״עוגיות״ (Cookies) ובטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות איסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש בו, התאמת האתר להעדפות המשתמש, ניתוח המוצר ו/או השירות המתאים לו, פרסומות מותאמות, הקלה על השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע. ניתן למנוע שימוש בקבצי עוגיות באמצעות הגדרת הדפדפן. קבצי עוגיות נשמרים על גבי מכשירך ומשמשים לתיעוד ושמירה של נתונים. קבצים אלו עשויים להישאר מותקנים במכשירך גם לאחר ההתנתקות מהשירותים וזאת על מנת שיופעלו בכניסות הבאות. תגיות פיקסל משמשות לניטור הרגלי השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה ו/או לצורך אישורי קבלה על הדיוור המופץ על ידינו.

מעת לעת צוות מדעטק מצלם ומתעד, בצילום ו/או בוידאו, את הפעילויות השונות במוזיאון, לרבות את המבקרים בו, לצורכי פרסום, שיווק, תדמית, גיוס תרומות וכיו״ב עבור מדעטק. התמונות נשמרות במאגר תמונות בבעלות מדעטק, ללא פרטי זיהוי. בעת השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול מדעטק, הנך מסכים לכך שמדעטק יצלם אותך ויעשה שימוש בתמונתך למטרות האמורות לעיל.

אנו נפעל באמצעים הנדרשים בכדי להבטיח רמת אבטחה התואמת את הסיכונים הנובעים מאספקת השירותים והיקפם.
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א – 1981, הנך זכאי לעיין במידע המוחזק עליך במאגר מידע. אם עיינת במידע שעליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אלינו, באמצעות הדואר האלקטרוני: ds@madatech.org.il. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות התשמ״א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

זכות לביטול עסקה לאחר רכישת כרטיסים הינה בהתאם לאופן שבו בוצעה העסקה:
במידה שהעסקה בוצעה במכר מרחוק (אינטרנט/טלפון), הרי שחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן לבטל את העסקה, בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או מקבלת טופס גילוי נאות לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שהביטול לא ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לקבלת השירות. העוסק רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור 5% מהסכום ששולם או 100 ₪ הנמוך מבניהם.

בהעסקה פרונטאלית (בבית העסק) הרי שתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 קובעות שביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה למשרד הכרטיסים ממנו נרכשו הכרטיסים, בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע.
עפ"י תקנות ביטול עסקה, הצרכן יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם.
בקשת הביטול תתבצע על ידי מילוי הטופס בדף בקשת ביטול (madatech.org.il/change) או דחייה והזיכוי יבוצע עד 7 ימי עסקים.
אי הגעה - במקרה של אי הגעה במועד הנקוב על הכרטיס לא יינתן זיכוי כספי ולא יינתן כרטיס חליפי.

רכישת מינוי

בנוסף לאופציה של רכישת כרטיס כניסה חד פעמי למוזיאון, ניתן לרכוש מינוי שנתי. המינוי מאפשר כניסה למוזיאון לאורך כל שנת התוקף של המנוי. בחלק מימות השנה רשאי מדעטק לדרוש ממינויים דמי כניסה מופחתים בנוסף למחיר המנוי שלהם. תוקף המינוי הפתוח הוא 12 חודשים.
המינוי הינו אישי ולא ניתן להעברה. רכישת מינוי פתוח אינה מבטיחה באופן אוטומטי כניסה למוזיאון. על מנת לשריין מקום לביקור במוזיאון, יש להכנס לאתר האינטרנט ולהזמין כרטיסים מראש בתנאים המיוחדים למינויים. הכניסה למוזיאון מותנת בהצגת מינוי בתוקף, תעודה מזהה של בעל המינוי והזמנת מועד לתאריך ולשעה נקובה.
לא יינתן החזר כספי/זיכוי למינוי בשל אי ניצול או אי הגעה במועד שנקבע.

הנחת אזרח ותיק והנחות נוספות (סטודנט, עולה חדש וכו')

לקוח המבצע הזמנה באמצעות אתר האינטרנט ומבקש לקבל כל הנחה אחרת על סמך הצהרתו כזכאי להנחה, יצטרך להציג את אישור זכאותו להנחה בקופות מדעטק לפני כניסתו.
אזרח ותיק - מחיר מיוחד בהצגת תעודת זהות ותעודת אזרח ותיק.
ילד מתחת לגיל 5 - ילדים עד גיל 5 פטורים מדמי כניסה. פטור זה מותנה בהצגת תעודת זהות כולל ספח עם רישום הילד. לא תתאפשר כניסה חינם ללא הצגת תעודת הזהות והלקוח יידרש לרכוש כרטיס בקופת המוזיאון במחיר מחירון.
נכה/מלווה לנכה - מחיר מיוחד בהצגת תעודת נכה ותעודת מלווה; פטור מתשלום למלווה מותנה בהצגת תעודת מלווה פטור
סטודנט - מחיר מיוחד בהצגת תעודת סטודנט בתוקף או אישור ממוסד הלימודי ללימודים בשנה"ל הנוכחית.
עולה חדש - מחיר מיוחד בהצגת תעודה מזכה, עד שנה בארץ.
חייל/שירות לאומי - פטור מתשלום בהצגת תעודת שירות חובה (בלבד) ותעודת שירות לאומי.
 
מדעטק מפרסם באתר המוזיאון את המחירים, שעות הפעילות ומידע לגבי תערוכות ופעילויות. יש להתעדכן במידע טרם הביקור.
נשמח לעמוד לרשותכם:
שיר רון, מנהלת שירות לקוחות  shir.ron@madatech.org.il

כללי הבית

הקהל מתבקש להגיע כ-15 דקות לפני מועד הכניסה.
מדעטק משתרע על פני שטח גדול במורד הר הכרמל ולכן ייתכן שבין מקום החניה לכניסה למוזיאון תהיה עליה תלולה או ירידה תלולה. לרשות המבקרים חניות באיזור המוזיאון, ע"ב מקום פנוי – מידע בנושא יפורסם מעת לעת באתר המוזיאון.
אין לאכול בשטח המוזיאון, אלא בשטחים המיועדים לכך בפארק.
מדעטק מרשה לעצמו לשלוח אל המבקרים הודעות SMS במהלך הביקור עם המלצות או הכוונה לפעילויות מעניינות וכן הודעות במקרה חירום.
הכניסה למוזיאון הינה חד פעמית. מבקר שיצא לא יורשה להיכנס שוב.
לא ניתן להיכנס למדעטק ללא כרטיס בתוקף וללא הצגת תעודת מזהה לכרטיסים מחייבים.
יש להישמע להנחיות צוות מדעטק במשך כל הביקור.
הכניסה למוזיאון מותנית בבדיקה בטחונית. לא תותר כניסה למוזיאון עם נשק.
צוות המוזיאון יהיה רשאי להרחיק משטח המוזיאון אדם אשר לא ישמור על כללי הבית או יפריע לרווחת המבקרים האחרים.
** בעצם רכישת המינוי או כרטיס הכניסה יש משום הסכמה ואישור של נהלי הרישום והביטול ושל כללי הבית ועל הלקוחות לפעול לפיהם.
 
לתשומת לבכם – הנהלת מדעטק שומרת לעצמה את הזכות לשינויים ולהחלטה בלעדית ולפי שיקול דעתה אם לפתוח ו/או להפסיק ו/או לדחות פעילות מסוימת במועד מסוים. לרוכשי הכרטיסים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בנדון. החלטה כזו יכולה להתקבל עקב אירועים ביטחוניים ו/או סיבה מנהלית ו/או אחרת. רוכשי הכרטיסים יהיו זכאים במקרה כזה לתיאום ביקור במועד אחר או להחזר כספי.

מערכת למכירת כרטיסים